" tiada paksaan dalam (menganut agama Islam), sesungguhnya telah jelas (perbezaan) antara jalan yang benar dan jalan yang sesat"
-(Al Baqarah: 256)

Jumaat, 29 Jun 2012

Perbezaan antara Mazhab

Bagaimana para Imam Madzhab membuat/mengambil keputusan untuk dijadikan rujukan ibadah sesuai dengan waktu dan tempat para Imam Madzhab.
Para Imam Mazhab berbeza dalam menggunakan dasar pengambilan hukumnya. Hal ini menyebabkan pula berbezanya pendapat dalam menetapkan hukum dalam Islam. perhatikan perbezaan dasar pengambilan hukum itu :

Dasar-dasar mazhab Imam Hanafi
 1. Kitab ALLAH (Al Quranul Karim).
 2. Sunnah Rasulullah SAW, dan dasar-dasar yang sahih serta masyhur.
 3. Fatwa-fatwa dari para sahabat.
 4. Qiyas.
 5. Istihsan.
 6. Adat kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat kaum muslimin.

Dasar-dasar madzhab Imam Malik
 1. Kitab ALLAH (Al Quranul Karim)
 2. Sunnah Rasulullah SAW yang dianggap sah.
 3. Amal atau ijma’ ulama Madinah.
 4. Qiyas, selama tidak menemukan hadist (meskipun mursal) atau tidak menemukan fatwa sahabat Nabi SAW.
 5. Istishlah, yakni memelihara tujuan syara’ dengan jalan menolak segala sesuatu yang merosakkan makhluk.
Dengan kitab Syarah al-Bahjah, disebutkan bahwa dasar-dasar mazhab Imam Malik adalah :
 1. Nashshul Kitab (ayat  Al Qur’an yang jelas artinya, yang tidak dapat dipalingkan artinya kepada arti yang lain).
 2. Zhahirul Kitab (ayat Al Qur’an yang dapat dipalingkan artinya kepada arti yang lain).
 3. Dalilul Kitab (mafhum mukholafah dari suatu ayat Al Qur’an).
 4. Mafhum Muwafaqoh dari suatu ayat Al Qur’an.
 5. Tanbih al-Kitab terhadap nash.
 6. Nash Sunnah (matan hadist yang jelas artinya yang tidak dapat dipalingkan artinya kepada arti yang lain).
 7. Zhahirus Sunnah (matan hadits yang dapat ditakwilkan artinya).
 8. Dalilus Sunnah (mafhum mukholafah dari suatu matan hadits).
 9. Mafhum Sunnah (mafhum muwafaqoh dari suatu matan hadits).
 10. Tanbihus Sunnah.
 11. Ijma’
 12. Qiyas.
 13. Amal ahli Madinah.
 14. Qaulus Shahabi.
 15. Istihsan.
 16. Muraa-atul Khilaaf.
 17. Saddudz-dzaraa’i.

Dasar-dasar madzhab Imam Syafi’I
 1. Al-Qur’an ; Beliau mengambil makna yang zhahir (lahir) kecuali bila ada alasan mengartikan yang membelokkan dari arti lahir (tetapi bagi beliau jarang sekali).
 2. As-Sunnah ; Beliau tidak hanya mengambil hadits mutawatir saja, tetapi hadits-hadits ahad juga beliau pakai untuk dalil.
 3. Ijma’ ; Beliau berpendapat atau mengambil ijma’ para sahabat dan bilamana ada salah seorang sahabat yang menyalahinya, belumlah diartikan ijma’. Jadi bukan sembarang ijma’.
 4. Pendapat sebagian sahabat, tetapi tidak ada sahabat lain yang menentang atau tidak menyetujuinya.
 5. Pendapat seorang sahabat, tetapi ada sahabat lain yang tidak menyetujuinya dalam hal ini beliau mengambil pendapat yang paling dekat dengan Al Qur’an dan Sunnah atau pendapat yang dapat dikuatkan dengan qiyas.
 6. Qiyas.
 7. Istidlal, mencari alasan berdasarkan atas kaedah-kaedah agama meskipun dari agama ahli kitab (Yahudi dan Nasrani).

Dasar-dasar mazhab Imam Hambali
 1. Al Qur’an
 2. As Sunnah (bila sudah ada dua nash itu, maka beliau tidak menngambil atau mempertimbangkan yang lainnya meskipun ada fatwa sahabat misalnya).
 3. Fatwa sahabat Nabi, bila tidak menemukan sesuatu dalam Al Qur’an dan As Sunnah.
 4. Fatwa sahabat (para sahabat) yang masih dalam perselisihan (belum ada kesepakatan), maka beliau mengambil pendapat yang lebih dekat dengan maksud Al Qur’an dan As Sunnah.
 5. Hadits mursal dan hadits dla’if yang tidak keterlaluan seperti hadits dla’if yang mungkar dan batal atau ada perawinya yang tertuduh pendusta. Adapun hadits dla’if yang beliau pakai adalah yang setingkat dengan hadits hasan, yakni hadits yang tidak dapat mencapai tingkat sahih.
 6. Qiyas, apabila telah dalam keadaan terpaksa atau darurat.

Jumhur Ulama, menggunakan qiyas sebagai dasar hukum, tetapi ahli dhohir tidak mau menggunakannya sebagai sumber hukum. Juga jumhur ulama menggunakan mafhum mukholafah sebagai hujjah syar’iyyah, tetapi golongan Hanafiyah tidak menggunakannya sebagai hujjah syar’iyyah.
Adapun pendapat (fatwa) Shahaby, sebagian Imam menggunakan sebagai dasar hukum, tetapi sebagian Imam tidak menggunakannya. Golongan Malikiyah mengamalkan maslahah mursalah, tetapi jumhur tidak mengamalkannya. Sebagian ulama  Syafi’iyyah mengamalkan istish-hab, tetapi sebagian yang lainnya tidak.
Dengan perbedaan pendapat didalam menggunakan dasar-dasar hukum serta kriterianya dalam menentukan hukum, maka jelaslah bahwa hasil hukum yang dtetapkannya berbeza.

Demikianlah sebab-sebab mengapa ada perbedaan diantara para mujtahid atau para imam dalam masalah hukum. Bagi para Imam tidak boleh dikatakan bersalah, sebab tingkatan para Imam itu adalah Mujtahid. Jadi seandainya pendapat para Imam itu benar maka akan mendapatkan 2 pahala dan seandainya pendapat para Imam salah maka masih mendapatkan 1 pahala.
Kita pun tidak semena-mena membatalkan ijtihad orang lain. Tetapi bila ada hasil ijtihad yang berbeza-beza dalam satu masalah, kemudian kita menelaah atau menilik masing-masing alasannya dan dasarnya yang digunakan oleh mujtahid yang bersangkutan, kemudian kita setuju salah satunya, apakah salahnya ?
Maka orang yang keras kepala dengan membuta tuli hanya mau mengikuti pendapat seseorang mujtahid saja tanpa mau tahu dalil dan alasan serta dasar yang dibawakan oleh mujtahid lain, adalah suatu fanatisme buta atau jumud pikiran.

Fiqhsunnah; perbezaan antara mazhab

Tiada ulasan:

Catat Ulasan